(Full)Lệ Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp- Giáng Thiên Tuyết

Giới thiệu:

Đây là câu chuyện sư đồ luyến trải qua 3 kiếp mới thành đôi. Kiếp đầu y là sư phụ, nàng là đồ đệ vân khuynh thiên khuyết Kiếp thứ hai đổi lại nàng là sư phụ, y là đồ đệ Vậy còn kiếp thứ ba?
Tốc độ load: 282.5921 ms